• line_1535073981327.jpg

  • line_1535077250835.jpg

  • line_1535160513142.jpg

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ตัดสินจำนวน 10 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 11 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ