เกี่ยวกับสถาบัน
หน้าแรก > เกี่ยวกับสถาบัน

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา
 

วิสัยทัศน์
     มุ่งพัฒนาบุคลากร ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ไปสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

     1. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและนักบริหารจัดการการกีฬาให้เป็นต้นแบบได้มาตรฐาน
     2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ในการพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการกีฬา
     3. 
มีกระบวนการติดตามจัดเก็บข้อมูล

อำนาจหน้าที่

1. จัดทำแผน และเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรทางด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาบุคลากร เครือข่าย ด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. กำหนดมาตรฐาน หลักสูตร และสมรรถนะของบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานและสมรรถนะของบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. พัฒนาระบบการฝึกอบรม และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และสื่อในการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

6. จัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

7. ประสานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

8. ให้คำแนะนำ ปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย