ประเด็นยุทธศาสตร์
หน้าแรก > ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.การส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

2.การพัฒนาองค์กรความรู้ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ