รายชื่อบุคลากรสถาบัน
หน้าแรก > รายชื่อบุคลากรสถาบัน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
นางอัญชลาภรณ์ บัวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการทั่วไป
นางสาวฐติยา พรหมชุติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอภิรมย์ คณะนาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกุลภัทรา บุญโพธิ์ทอง พนักงานธุรการ ส.4
นางสาววราลักษณ์ ไทยศิริ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกัญญาณัฐ เตชะนอก เจ้าหน้าที่โครงการ
นางชมกร อาทิฏฐานุคติ เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวนิภาพร คงสถาน เจ้าหน้าที่โครงการ

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
นายสุบรรณ ประครองใจ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
นางสาวนภัทร จิระเดชธนากุล นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
นายธานินทร์ สัตยะวงศ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
นางสาวบุญวิภา สินธุชัย เจ้าหน้าที่โครงการ

โรงเรียนผู้ฝึกสอนกีฬา

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
นางสาวสโรชา สุทธิจิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา

ติดต่อได้ทาง

เบอร์ภายใน : 5300
โทรศัพท์     : 0-2214-1737

Facebook   : Coach Dpe

นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ

ติดต่อได้ทาง

เบอร์ภายใน : 5300
โทรศัพท์     : 0-2214-1737

Facebook   : Coach Dpe

นางสาวปิยวรรณ อำพันแสง นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
นางสาวศุภนัน คงสุทธิ์ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

ติดต่อได้ทาง

เบอร์ภายใน : 5300
โทรศัพท์     : 0-2214-1737

Facebook   : Coach Dpe

นายอนุชา ไชยวัต เจ้าหน้าที่โครงการ

ติดต่อได้ทาง

เบอร์ภายใน : 5300
โทรศัพท์     : 0-2214-1737

Facebook   : Coach Dpe

โรงเรียนผู้ตัดสินกีฬา

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
นายอดุลยชาติ ขันธมะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา
นางสาวกัลยกร ชัยณรงค์ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-2214-4914
โทรศัพท์ภายใน : 5500

นางสาวดาวเรือง สิงห์สังข์ เจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ : 0-2214-4914
โทรศัพท์ภายใน : 5500, 5501

โรงเรียนผู้นำนันทนาการ

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
นายวิภุช วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้นำนันทนาการ
นายธนวัตร อินทชิต นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

โรงเรียนนักบริหารจัดการกีฬา

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬา
นายพีรพันธ์ุ ธงชัย นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
นายธนพรรณ ตุ้มเงิน เจ้าหน้าที่โครงการ
นายวรชิน นามเมือง เจ้าหน้าที่โครงการ