รายชื่อบุคลากรสถาบัน
หน้าแรก > รายชื่อบุคลากรสถาบัน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
นางสาวปิยวรรณ อำพันแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางอัญชลาภรณ์ บัวทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวฐติยา พรหมชุติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางดวงดาว เกิดแก่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอภิรมย์ คณะนาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกุลภัทรา บุญโพธิ์ทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
นางสาวกัญญาณัฐ เตชะนอก เจ้าหน้าที่โครงการ
นางชมกร อาทิฏฐานุคติ เจ้าหน้าที่โครงการ

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
นายณัฏฐนันท์ ศศะรมย์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
นางสาวนภัทร จิระเดชธนากุล นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
นางสาวภูชิษา ปันแก้ว นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
นางสาวบุญวิภา สินธุชัย เจ้าหน้าที่โครงการ
นายนพดล เปี่ยมจิต เจ้าหน้าที่โครงการ

โรงเรียนผู้ฝึกสอนกีฬา

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
นางชุลีพร มั่นชวนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา
นางสาวสโรชา สุทธิจิต นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 2214 0120 ต่อ 5300 / 0 2214 1737

โทรสาร  0 2214 1737

นางสาวศุภนัน คงสุทธิ์ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0 2214 0120 ต่อ 5300 / 0 2214 1737

โทรสาร  0 2214 1737

นายสุพจน์ พรมประกอบ เจ้าหน้าที่โครงการ

โรงเรียนผู้ตัดสินกีฬา

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
นายอดุลยชาติ ขันธมะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา
นางสาวกัลยกร ชัยณรงค์ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-2214-4914
โทรศัพท์ภายใน : 5500

นางสาวดาวเรือง สิงห์สังข์ เจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ : 0-2214-4914
โทรศัพท์ภายใน : 5500, 5501

โรงเรียนผู้นำนันทนาการ

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
นาย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้นำนันทนาการ
นายณัฐกิจจ์ วิวัฒน์ศิลป์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
นางสาวนภสร คำนับภา นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
นายอนุชา ไชยวัต เจ้าหน้าที่โครงการ

โรงเรียนนักบริหารจัดการกีฬา

รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง ติดต่อ
นายอภิกฤช บัวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬา
นายวิภุช วิเศษสิงห์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
นายณัฐสิทธ์ เกตุแก่น นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
นายวรชิน นามเมือง เจ้าหน้าที่โครงการ