กลยุทธ์
หน้าแรก > กลยุทธ์
๑.กำหนดมาตรฐานบุคลากรต้นแบบด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๒.กำหนดมาตรฐานหลักสูตรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๓.กำหนดมาตรฐานวิชาชีพด้านการพลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้นำนันทนาการ และนักบริหารจัดการกีฬา
๔.ผลิตและเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมด้านการพลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้นำนันทนาการ และนักบริหารจัดการกีฬา
๕.จัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ด้านการพลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้นำนันทนาการ และนักบริหารจัดการกีฬา