รายชื่อวิทยากร
หน้าแรก > รายชื่อวิทยากร

ระบบค้นหา

ชื่อ :
กลุ่มพัฒนา :
กลุ่มพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา
รูปภาพ ประวัติทั่วไป หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
นายทวีโชค พงษ์ดี
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
นายอำนวย จันทมนตรี
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(สโมสรกีฬา)
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ T-Licence ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License
นายอภินันท์ สีดาพงษ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ครู คส 3
นายเอกวิทย์ แสวงผล
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : วิทยากร
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก
นายสุพจน์ ประกอบพรม
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : เจ้าหน้าโครงการ
นายวรสิงห์ โสมาเกตุ
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : วิทยากร
นายอำนาจ สินศุภโชค
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล อาเซียน ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล(ขั้นก้าวหน้า) อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล
นางวาสนา มุ่งวิชา
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ครู คศ. 4
อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล
นายสมชาย แก้วนวล
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิยา โพธิมู
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายอำนวย บุญเส็ง
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ฝึกสอนกรีฑา ที ไลเซนต์ (T Licence) อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก อาสาสมัครกีฬา กีฬาจานร่อน
นายปภังกร พิชญะธนกร
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นายบุญเลิศ เจริญวงศ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : วิทยากรฝึกอบรมฟุตซอล
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ฟุตซอล
นายชนะชนม์ กล้าหาญ
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายวีระพล นาคะประวิง
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ครู
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วอลเลย์บอล
นภา แตงโต
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : พลขับ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อขั้นพื้นฐาน อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ T-Licence
นางสาวสโรชา สุทธิจิต
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬา
นายนายนริศ ปิ่นแก้ว
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นายกิตติกุล ศรีสว่าง
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" แฮนด์บอล
นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ปันจักสีลัต
นายไกรลาศ ผ่องสว่าง
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นางสาวกาญจนา ฐานะ
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อขั้นพื้นฐาน อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ T-Licence
นายวินัย คำจีนศรี
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นายพิทักษ์ รอดลาย
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : -
นางศุนิสา ดาราเรือง
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก
นายสถาพร พานิช
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนกีฬา
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วอลเลย์บอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล T-Licence
นายธงชาติ พู่เจริญ
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายชูชีพ คงมีชนม์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : อาจารย์
ผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อขั้นพื้นฐาน อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ T-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" เซปักตะกร้อ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" เซปักตะกร้อ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
นายสุพจน์ ปราณี
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
นายปภาวิน อัตถศิลปกิจ
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล อาเซียน อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล
นายขจรศักดิ์ มานะพรชัย
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วอลเลย์บอล
นายอรุณ ตุลย์วัฒนางกูร
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
นายอรรถพล ภูดวงจิตร์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นายปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ครู
ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C-Licence
นายศักดิ์ชัย สุริยวงศ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นายเริ่ม มณีธรรม
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสต์การกีฬาและสุขภาพ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก
นายวสันต์ พุ่มไม้
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล B-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C-Licence
นายกมล ตันกิมหงษ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ T-Licence
นายไพรัช หิมเวช
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
นายปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : อาจารย์
นายวิทวัส ขำหุ่น
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล
นายดามพ์ สุขสุวานนท์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : อาจารย์
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายนริศย์ สุทธิกลัด
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
นายพงษ์พันธ์ สุนทรสิต
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
นายณัฐพล คำนวนวุฒิ
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ครู
ผู้ฝึกสอนฟุตซอล T-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ฟุตซอล
นายภูมิพัฒน์ วงศ์ปัทมทอง
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ครู
นายแวน วัณณะพันธุ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" แฮนด์บอล
นายสมเจตน์ สุขดี
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ลีลาศ
นายทวีศักดิ์ เกิดศรีพันธุ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นายธนาวิชญ์ โถสกุล
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ว่ายน้ำ
นายเจริญ เครือทิวา
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายนันทปรีชากร คำแหง
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
นายเริงวิทย์ เพ็ชร์สุทธิ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : นักพัฒนาการก๊ฬา
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"แบตมินตัน
นายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
นายปริญญา ขวัญเมือง
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C-Licence
นายนิพน แจ่งแจ้ง
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นางสาวสุภาพร อนันตุ่ย
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : -
นายพัฒนพงษ์ เพชราเวช
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางสาวศุภนัน คงสุทธิ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
นาวาเอกปิยะกุล แก้วน้ำค้าง
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License
นายไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา A-Licence ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
ผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผาขั้นพื้นฐาน
นายนายมงคล แหวนตราพันธ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ฟุตซอล
นางสาวกัลยกร ชัยณรงค์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นายสิริพรชัย นราภักดิ์วงศ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นายไตรรงค์ ลิ่มสกุล
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
พันจ่าเอกทวีป ทองกำเหนิด
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
จ่าเอกรวีวัฒน์ น้อยเกิด
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
จ่าเอกมณฑล ปิ่นทอง
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นายธนูชัย พัวพันธ์พงษ์
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :
นายพันธ์ลพ วรวรรณ
ที่อยู่ กุณา Login ตำแหน่ง :