รายชื่อวิทยากร
หน้าแรก > รายชื่อวิทยากร

ระบบค้นหา

ชื่อ :
กลุ่มพัฒนา :
กลุ่มพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา
รูปภาพ ประวัติทั่วไป หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
นายทวีโชค พงษ์ดี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
นายอำนวย จันทมนตรี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(สโมสรกีฬา)
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"เซปักตะกร้อ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ T-Licence ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-Licence
นายอภินันท์ สีดาพงษ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู คส 3
นายเอกวิทย์ แสวงผล
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : วิทยากร
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก
นายอำนาจ สินศุภโชค
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล
นางวาสนา มุ่งวิชา
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู คศ. 4
อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล
นางภัททิตา โพธิมู
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายอำนวย บุญเส็ง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ฝึกสอนกรีฑา ที ไลเซนต์ (T Licence) อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก
นายปภังกร พิชญะธนกร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายชนะชนม์ กล้าหาญ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วอลเลย์บอล
นายจ.ส.อ.นภา แตงโต
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : พลขับ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"เซปักตะกร้อ
นายกิตติกุล ศรีสว่าง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" แฮนด์บอล
นางสาวกาญจนา ฐานะ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
นายวินัย คำจีนศรี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายพิทักษ์ รอดลาย
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นางศุนิสา ดาราเรือง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก
นายสถาพร พานิช
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วอลเลย์บอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล T-Licence
นายธงชาติ พู่เจริญ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายชูชีพ คงมีชนม์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : อาจารย์
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"เซปักตะกร้อ
นายสุพจน์ ปราณี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"เซปักตะกร้อ
นายปภาวิน อัตถศิลปกิจ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล
นายขจรศักดิ์ มานะพรชัย
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วอลเลย์บอล
นายกฤษฎา ปาณะเสรี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักงาน
นายอรรถพล ภูดวงจิตร์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายปรีขาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู
ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C-Licence
นายศักดิ์ชัย สุริยวงศ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายเริ่ม มณีธรรม
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสต์การกีฬาและสุขภาพ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก
นายวสันต์ พุ่มไม้
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล B-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C-Licence
นายกมล ตันกิมหงษ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"เซปักตะกร้อ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ T-Licence
นายวิทวัส ขำหุ่น
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล
นายดามพ์ สุขสุวานนท์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู คศ 2
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายนริศย์ สุทธิกลัด
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล
นายพงษ์พันธ์ สุนทรสิต
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล
นายณัฐพล คำนวนวุฒิ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู
ผู้ฝึกสอนฟุตซอล T-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ฟุตซอล
นายภูมิพัฒน์ วงศ์ปัทมทอง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู
นายแวน วัณณะพันธุ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" แฮนด์บอล
นายสมเจตน์ สุขดี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ลีลาศ
นายทวีศักดิ์ เกิดศรีพันธุ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายธนาวิชญ์ โถสกุล
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ว่ายน้ำ
นายเจริญ เครือทิวา
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายนันทปรีชากร คำแหง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล
นายเริงวิทย์ เพ็ชร์สุทธิ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการก๊ฬา
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"แบตมินตัน
นายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
นายปริญญา ขวัญเมือง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
นายนิพน แจ่งแจ้ง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นางสาวสุภาพร อนันตุ่ย
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
นายพัฒนพงษ์ เพชราเวช
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา
รูปภาพ ประวัติทั่วไป หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
นายสมเจตน์ คตโมกข์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
นายคนึง ยิ่งดำนุ่น
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
พันจ่าอากาศเอกกิตติ สุดสอน
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะหืเทคนิคและประเมินผล
นายสัมพันธ์ กัมพูศิริพันธ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายณรงค์ กิจยรรยง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล(ขั้นพื้นฐาน)
นายสมยศ มงคลเดช
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลศึกษา
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
นายนัทฐากรณ์ ขำละออง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นางสาวนัจนันท์ ศรีพัธยากร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
นายธวัชชัย รักชาติ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
นายสมศักดิ์ ฤทธิรอน
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล(โครงการพิเศษ) อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
นายวิโรจน์ อ่อนโก้ก
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นายพิพัฒน์ จันทรไพจิตร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
นายชนะ ทองเพิ่ม
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ข
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
นายสมยศ พวงอุไร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายมงคลชัย เพชรศรี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักวิชากรศูนย์เยาวชน(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)ปฏิบัติการ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
พันโทพายัพ ขุนวงษ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายวีรยุทธ ขุนพิลึก
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นายบัญชา วรรณเสวี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล(ขั้นพื้นฐาน)
นายบรรพต เจตนเสน
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : อาจารย์
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล(ขั้นพื้นฐาน)
นายจักรภพ วัฒนชัยนันท์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายชาญ ชมมณฑา
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
นายจบ ยกขุน
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกรีฑา(ขั้นพื้นฐาน)
นายบุญเลิศ เจริญวงศ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : วิทยากรฝึกอบรมฟุตซอล
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ฟุตซอล
นายสุวิชา วรรณคง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายสรียา อาทิเกิด
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
นายอภัย ผดุงศรี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : อาจารย์
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
นายวีระพล นาคะประวิง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
นายเสนีย์ ช้างเพชร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู
ดร.จิราวัฒน์ ขจรศิลป์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวู๊ดบอล(refresh Course) อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู๊ดบอล T-Licence อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล
นายนกูล ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
นายชูศักดิ์ รัตนวิภาค
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
พันจ่าอากาศเอกนเรศ หอมรื่น
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
นายสุเทพ วงศ์หล้า
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขันธ์ สกุลสีมา
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก T-Licenc ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
นายกิติศักดิ์ คลังดิษฐ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬา
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
นายธวัชชัย จันทะเวช
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
นางสาวกนกกร ขุ่ยจิ้ม
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
นายสมพงษ์ ศิริพล
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
เรือตรีรภัทร ชัยจันทร์ดี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายโยธิน ศุภกา
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ข
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล(Refresh Course) ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายปรีชา จีนคล้าย
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
นายทวีชัย สุภัทร์วัน
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : วิทยากร
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นางวราพร เตียนพลกรัง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายมงคล หมั่นดี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ วงศ์ปรเมษฐ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ว่าที่ร้อยตรีดอกเตอร์ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : อาจารย์
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
พันจ่าเอกปรีชา กางรัมย์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : วิทยากรกีฬาฟุตบอล
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล(โครงการพิเศษ) ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นายไพฑูรย์ และมิตร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
นายวิชาญ กลิ่นถาวร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : --
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นายอานนท์ ดิษฐขุนทด
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
นายธงชัย เถาชาลีย์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู
พันโทสถาพร พินิจชัย
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
นางสาวพัชรินทร์ บุญสิริจรัสพร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักวิชาการศูนย์เยาวชนชำนาญการ
นายธีระพงศ์ จันทร์เพชร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
นายยุทธกร ไม้เกตุ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ เมฆสวรรค์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
นายสมาส จันทะคล้อย
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
นายโอภาส สมิตร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นางศศิประภา พิมพ์ทองครบุรี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
นายตุลชศิษฏ์ บุณโยดม
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
นาวาตรีเพชรเกษม รตาภรณ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ประจำแผนกฌาปนสถาน กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
นายลำพอง ศรรุ่ง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : อาจารย์
นายไพศาล สุวรรณเกษม
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
นายวิชัย วรรณทวี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอรรถกร เวชการ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นายพรชัย ประชานิยม
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผุ้จัดการทั่วไป
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล(ขั้นพื้นฐาน)
นายอรุณ ตุลย์วัฒนางกูร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล
นายชาญ ไพบูลย์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ(กรมพลศึกษา)
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล(ขั้นพื้นฐาน)
นายธนดล อยู่เบิก
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
นายสิทธิศักดิ์ ดำรงสกุล
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
เรืออากาศตรีไพฑูลย์ สกุลศักดิ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
นาวาอากาศเอกศิริพงษ์ สำแดงเดช
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
นายปริญญา ถวัลย์อรรณพ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
อบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล (นำร่อง) ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายณพล ไทยประคอง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
นายพิเชฐ ศันสนะพิทยากร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นางสาวมลฤดี โมธารา
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายอิทธิชัย วัฒนา
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
นายณัฐพงศ์ จรทะผา
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : อาจารย์
นายแสวง ทวีคูณ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
จ่าสิบเอกดร.จิรศักดิ์ บุญนาค
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ๗ว
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคี ศิริวงศ์พากร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาตราจารย์
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
นายกิตติพล สิงห์เทียน
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
นายฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" แฮนด์บอล
นายประพันธ์ โชติช่วง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
นางสาวมนสิชา ไชยาวรรณ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้บริหารการศึกษา
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
นายพล ชุมชัยโย
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
นายเรืองศักดิ์ แสงทอง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู คศ3
นายฉกาจ ทองพิจิตร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายวรวรรธน์ ธนพรธัญทิพย์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
นายจิรทีปต์ บูรประทีป
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
นายประเสริฐน้อย เจริญสุข
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
นายนพดล นิ่มสุวรรณ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกรีฑา(ขั้นพื้นฐาน)
นางสาวอัสมา วิจิตขะจี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
นายสุชาญ โอฬารวิกัยกิจกุล
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ1
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
พันจ่าเอกสวัสดิ์ แสงภักดี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : พันจ่าช่างกล
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
นายพจนา สุจริตวิบูลย์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายสุรศักดิ์ เลี่ยนเครือ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
กลุ่มพัฒนาผู้นำนันทนาการ
รูปภาพ ประวัติทั่วไป หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
นายนิพพิชฌน์ นันทสุวรรณโชติ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายกำโชค เผือกสุวรรณ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
นางเพชรนคร ปัญสวัสดิ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
นางนันท์ทัชพร หมื่นสุขภูรินท์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนแอโรบิคด๊านซ์
อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน
นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : อาจารย์
นายจำนงค์ ลาโสภี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : วิทยากร
นายอภิเชษฐ์ ลิ้มอิ่ม
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : อิสระ
นางสาวอัจฉรา บุญชุม
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
นายวิสูตร ปิ่นกระจาย
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง)
นายวิชิต สุวรรณโนภาส
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ)
นายประภาส บุญสุข
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง)
นายธีระพงษ์ บุญสุข
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
นายณรงค์ เอกวรรณ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง)
นายพงษ์เธียร ธระเสนา
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักวิเคราะนโยบายและแผน
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง)
นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง) อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน
ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : อาจารย์
อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ต้นแบบ)
นางสาวดารา เกตุรังษี
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : สอนพิเศษ
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน อบรมผู้นำการออกกำลังกาย (โยคะ)
นายณรงค์ วิชัยรัตน์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง)
นายพนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ)
นางสาวสุวิมล ตั้งสัจจะพจน์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
กลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬา
รูปภาพ ประวัติทั่วไป หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
นางไพรวัลย์ ศรีเทพ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
นายเกษม ทองสมุทร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
นายสมบัติ ทองณรงค์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
นางรสสุุคนธ์ ทองณรงค์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครู คศ3
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา
นายสราวุธ หมื่นโฮ้ง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : หัวหน้ากองการศึกษา
นางภัคภิญญา ซามงค์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา
ดร.ศักดิ์ณสันต์ จินตสกุล
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
นายปัญญา สมบัตินิมิตร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : อาจารย์1ระดับ 3
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
นายภาณุวัฒน์ ยาวศิริ
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
ดร.สุวชัย ฤทธิโสม
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ8
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
นายสุภาวิตา คำโปร่ง
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง) อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
นายสุริยา ประดิษฐ์สถาพร
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
ดร.วิทยา เหมพันธ์
ที่อยู่ กุณา Login
ตำแหน่ง :
กลุ่มพัฒนาอื่นๆ