ติดต่อสถาบัน
หน้าแรก > ติดต่อสถาบัน
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330