พันธกิจ
หน้าแรก > พันธกิจ

พันธกิจ

1.ดำเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน

2.ดำเนินการด้านนันทนาการ

3.ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

4.พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

5.ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การละเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน

6.ดำเนินการสร้างเครือข่ายบุคลากรและหน่วยงานทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

7.ดำเนินการจัดหา พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาในระดับอำเภอและตำบลให้ได้มาตรฐาน