เป้าประสงค์
หน้าแรก > เป้าประสงค์

เป้าหมายการดำเนินงาน

1.ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมกีฬา นันทนาการ และงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาขององค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2.ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

3.กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลงานด้านพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

4.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย