โครงสร้างผู้บริหาร
หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
ภาพ รายละเอียด
ชื่อ : ดร.ประพัน ไพรอังกูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา
รายละเอียด :
ชื่อ : รอแต่งตั้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด :
ชื่อ : นางบงกชรัตน์ โมลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
รายละเอียด :

โทรศัพท์ :022193668
โทรศัพท์ภายใน : 5202
E-mail : bongkotrath.m@dpe.go.th

ชื่อ : นายอภิกฤช บัวขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬา
รายละเอียด :
ชื่อ : นายอดุลยชาติ ขัตตมะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา
รายละเอียด :
ชื่อ : นางชุลีพร มั่นชวนนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา
รายละเอียด :
ชื่อ : นายดลจินดา โมธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มผู้นำนันทนาการ
รายละเอียด :

โทรศัพท์ : 0-2214-1737
โทรศัพท์ภายใน : 5301-3

E-mail : dolchida.m@dpe.go.th


 

ชื่อ : นางปาริชาติ ชมชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพลศึกษา กีฬาและนันทนาการภูมิภาค
รายละเอียด :