โครงสร้างผู้บริหาร
หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
ภาพ รายละเอียด
ชื่อ : นายสุธน วิชัยรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา
รายละเอียด :
ชื่อ : นางอัญชลาภรณ์ บัวทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด :
ชื่อ : นายสุบรรณ ประครองใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
รายละเอียด :
ชื่อ : ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬา
รายละเอียด :
ชื่อ : นายอดุลยชาติ ขัตตมะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา
รายละเอียด :
ชื่อ : นางสาวสโรชา สุทธิจิต
ตำแหน่ง : รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา
รายละเอียด :
ชื่อ : นายวิภุช วิเศษสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มผู้นำนันทนาการ
รายละเอียด :
ชื่อ : นายไกรลาศ ผ่องสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพลศึกษา กีฬาและนันทนาการภูมิภาค
รายละเอียด :