• 1548126606939.jpg

  • 1548891241601.jpg

  • 1548208872257.jpg

  • 1548897017741.jpg

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 นครสวรรค์เกมส์

ผู้ตัดสิน จำนวน 15 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 8 ครั้ง ผู้ตัดสินกำกับเส้นจำนวน 12 ครั้ง กรรมการประจำสนามจำนวน 8 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ