การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้องานวัดโชตติฯ

ผู้ตัดสินจำนวน 7 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 9 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ