กีฬานักเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

เป็นผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสิน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ