• IMG20200902113225.jpg

  • IMG20170922080914.jpg

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อสมุทรสาครคัพ ครั้งที่ 1

นักกีฬาหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี่ 2 นักกีฬาชายได้รับรางวัลรองชนะเสิศอันดับท่ี 3
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ