• 1599539518667.jpg

การแข่งขันเดาะตะกร้อชาย ช่วยงชั้นที่ 1-2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคัดจากตัวแทนกลุ่มเพื่อไปแข่งต่อในระดับจังหวัด และได้เป็นตัวแทนกลุ่มไปแข่งขันในระดับจังหวัดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ