• IMG20200902113037.jpg

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งชาติ

ผู้ตัดสินจำนวน 15 คร้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 17ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ