กีฬาภายในวันตำรวจ

เป็นผู้ตัดสิน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ