• 1548896791919.jpg

  • 1548896813619.jpg

  • 1535732170288.jpg

  • IMG_20181209_070503_814.jpg

การแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งแระเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสัดาฯ สยามปรมราชกุมารี ครั้งท่ี 31

ผู้ตัดสินจำนวน 5 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 4 ครั้ง ผู้ตัดสินกำกับเส้นจำนวน 8 ครั้ง กรรมการประจำสนามจำนวน 4 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ