• 1544399748358.jpg

  • 1544399631036.jpg

  • 1544400020258.jpg

  • 1544400479583.jpg

การแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2561

ผู้ตัดสินจำนวน 15 คู่ ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวนน 10 คู่ จัดผู้ตัดสินในแต่ละวันจำนวน 5วัน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ