ชื่อ : นางสาวดารา เกตุรังษี
ตำแหน่ง : วิทยากร
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : - - หมู่ : - ซอย : - ตำบล : ชะอม จังหวัด : สระบุรี
ไปรษณีย์ : - เบอร์โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

  • [2545] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์บัญฑิต สถาบัน : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร