หลักสูตร :
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ชนิดกีฬา รุ่น
ระดับ ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมวังสำราญ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน 2515 27 พฤศจิกายน 2515 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 23 พฤศจิกายน 2515 27 พฤศจิกายน 2515 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ไวพจน์ จันทร์เสม อาจารย์
2 ณรงค์ เอกวรรณ เจ้าหน้าที่ศูนย์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
3 ณรงค์ เอกวรรณ เจ้าหน้าที่ศูนย์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
4 ณรงค์ เอกวรรณ เจ้าหน้าที่ศูนย์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
5 สุวิมล ตั้งสัจจะพจน์ รองศาสตราจารย์
6 สุวิมล ตั้งสัจจะพจน์ รองศาสตราจารย์
7 พงษ์เธียร ธระเสนา นักวิเคราะนโยบายและแผน
8 พงษ์เธียร ธระเสนา นักวิเคราะนโยบายและแผน
9 พงษ์เธียร ธระเสนา นักวิเคราะนโยบายและแผน
10 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
11 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
12 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
13 ณรงค์ วิชัยรัตน์ -
14 ณรงค์ วิชัยรัตน์ -
15 ณรงค์ วิชัยรัตน์ -
16 ไพฑูรย์ และมิตร
17 ภัคภิญญา ซามงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
18 ภัคภิญญา ซามงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
19 เพชรนคร ปัญสวัสดิ์ -
20 เพชรนคร ปัญสวัสดิ์ -
21 พนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ -
22 พนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ -
23 กำโชค เผือกสุวรรณ -
24 กำโชค เผือกสุวรรณ -
25 เริ่ม มณีธรรม ข้าราชการบำนาญ
26 ประภาส บุญสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
27 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
28 อำนวย บุญเส็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 เอกวิทย์ แสวงผล อาจารย์
30 สมาส จันทะคล้อย ครูชำนาญการพิเศษ
31 จิราวัฒน์ ขจรศิลป์
32 ธงชาติ พู่เจริญ
33 กมล ตันกิมหงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย
34 กมล ตันกิมหงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย
35 รสสุุคนธ์ ทองณรงค์ ครู คศ3
36 รสสุุคนธ์ ทองณรงค์ ครู คศ3
37 สมบัติ ทองณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
38 สมบัติ ทองณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
39 อภัย ผดุงศรี อาจารย์
40 ชาญ ไพบูลย์ ข้าราชการบำนาญ(กรมพลศึกษา)
41 วสันต์ พุ่มไม้ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
42 วสันต์ พุ่มไม้ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
43 วสันต์ พุ่มไม้ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
44 วสันต์ พุ่มไม้ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
45 วสันต์ พุ่มไม้ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
46 ประเสริฐน้อย เจริญสุข -
47 อำนวย จันทมนตรี รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(สโมสรกีฬา)
48 สุภาวิตา คำโปร่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
49 สุภาวิตา คำโปร่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
50 สุภาวิตา คำโปร่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
51 ไพรวัลย์ ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
52 ไพรวัลย์ ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
53 ปัญญา สมบัตินิมิตร อาจารย์1ระดับ 3
54 ปัญญา สมบัตินิมิตร อาจารย์1ระดับ 3
55 ศักดิ์ อินพิรุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์
56 วาสนา มุ่งวิชา ครู คศ. 4
57 ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ อาจารย์
58 ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ อาจารย์
59 บวรชัยยศ มงคลเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลศึกษา
60 ธีระพงษ์ บุญสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
61 ธีระพงษ์ บุญสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
62 ธีระพงษ์ บุญสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
63 ณัฐพล คำนวนวุฒิ ครู
64 ณัฐพล คำนวนวุฒิ ครู
65 แสวง ทวีคูณ -
66 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
67 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
68 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
69 สุวชัย ฤทธิโสม
70 สุวชัย ฤทธิโสม
71 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
72 ประภาส บุญสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
73 ปภาวิน อัตถศิลปกิจ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล
74 พิเชฐ ศันสนะพิทยากร -
75 ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
76 ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
77 ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
78 สมบูรณ์ อรุณพงษ์
79 สมบูรณ์ อรุณพงษ์
80 สมบูรณ์ อรุณพงษ์
81 วิทวัส ขำหุ่น
82 ขันธ์ สกุลสีมา -
83 อภิรัฐ งามมีฤทธิ์ ครู
84 ปริญญา ขวัญเมือง กรรมการผู้จัดการ
85 ปริญญา ขวัญเมือง กรรมการผู้จัดการ
86 สุคี ศิริวงศ์พากร ผู้ช่วยศาตราจารย์
87 กิตติพล สิงห์เทียน -
88 ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
89 ธนภัทร คลังดิษฐ์ นักพัฒนาการกีฬา
90 สมพงษ์ ศิริพล
91 ทวีชัย สุภัทร์วัน วิทยากร
92 กิตติกุล ศรีสว่าง
93 ขจรศักดิ์ มานะพรชัย ครูชำนาญการพิเศษ
94 นกูล ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
95 พล ชุมชัยโย ครู
96 จิราวัฒน์ ขจรศิลป์
97 จิราวัฒน์ ขจรศิลป์
98 จิราวัฒน์ ขจรศิลป์
99 เริงวิทย์ เพ็ชร์สุทธิ์ นักพัฒนาการก๊ฬา
100 ขวัญชัย วัฒนศักดิ์
101 ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
102 ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
103 ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
104 ชัยยุทธ สุทธิดี
105 วิระศักดิ์ กุลฉะวะ อาจารย์
106 อมฤตา แก้วเกิด
107 นันท์ทัชพร หมื่นสุขภูรินท์ ผู้ฝึกสอนแอโรบิคด๊านซ์
108 อัจฉรา บุญชุม นักวิชาการสาธารณสุข
109 ไวพจน์ จันทร์เสม อาจารย์
110 ชูชีพ คงมีชนม์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
111 ชูชีพ คงมีชนม์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
112 วิชิต สุวรรณโนภาส รองศาสตราจารย์
113 นริศย์ สุทธิกลัด วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
114 ไพโรจน์ เพ็ญวิจิตร -
115 ชาญ ชมมณฑา -
116 นภา แตงโต ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย
117 นภา แตงโต ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย
118 กาญจนา ฐานะ อาจารย์
119 กาญจนา ฐานะ อาจารย์
120 กาญจนา ฐานะ อาจารย์
121 ชูชีพ คงมีชนม์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
122 ชูชีพ คงมีชนม์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
123 สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
124 ปิยะกุล แก้วน้ำค้าง
125 ปิยะกุล แก้วน้ำค้าง
126 ปภาวิน อัตถศิลปกิจ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล
127 อำนาจ สินศุภโชค
128 จันทร์นี กฤดิบวร -
129 อำนาจ สินศุภโชค
130 จิรศักดิ์ บุญนาค นักวิชาการศึกษา ๗ว
131 ปรีชา กางรัมย์ วิทยากรกีฬาฟุตบอล
132 สมศักดิ์ ฤทธิรอน -
133 โยธิน ศุภกา
134 อำนวย บุญเส็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
135 พรชัย ประชานิยม ผุ้จัดการทั่วไป
136 ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
137 จบ ยกขุน -
138 สุริยา ประดิษฐ์สถาพร ผู้ช่วยอธิการบดี
139 ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ อาจารย์
140 ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ อาจารย์
141 ไพรวัลย์ ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
142 ปัญญา สมบัตินิมิตร อาจารย์1ระดับ 3
143 สมบัติ ทองณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
144 ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ8
145 เกษม ทองสมุทร นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
146 สุวชัย ฤทธิโสม
147 เจริญ เครือทิวา -
148 นภา แตงโต ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย
149 ธีระพงศ์ จันทร์เพชร ครู
150 สุชาญ โอฬารวิกัยกิจกุล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ1
151 ไพศาล สุวรรณเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 ประพันธ์ โชติช่วง ผู้บริหาร
153 ขวัญชัย ชูช่อเกตุ ผู้บริหารการศึกษา
154 ปรีชา จีนคล้าย -
155 สิทธิศักดิ์ ดำรงสกุล -
156 เพชรเกษม รตาภรณ์ ประจำแผนกฌาปนสถาน กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ
157 สถาพร พินิจชัย
158 สมโภชน์ ยิ้มพลอย
159 สมเจตน์ คตโมกข์ -
160 ชูศักดิ์ รัตนวิภาค -
161 พิพัฒน์ จันทรไพจิตร วิทยากรแบดมินตัน
162 ธนดล อยู่เบิก -
163 ประยุทธ วงศ์ปรเมษฐ์
164 อนันต์ เมฆสวรรค์
165 บรรพต เจตนเสน อาจารย์
166 สมยศ พวงอุไร -
167 โยธิน ศุภกา
168 รภัทร ชัยจันทร์ดี วิทยากร
169 อรรถกร เวชการ
170 วิชาญ กลิ่นถาวร --
171 วิโรจน์ อ่อนโก้ก นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
172 วีรยุทธ ขุนพิลึก
173 ปรีชา กางรัมย์ วิทยากรกีฬาฟุตบอล
174 วีระพล นาคะประวิง -
175 อานนท์ ดิษฐขุนทด -
176 ธวัชชัย รักชาติ -
177 ยุทธกร ไม้เกตุ -
178 สมศักดิ์ ฤทธิรอน -
179 ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาฯ และอาจารย์
180 ปริญญา ถวัลย์อรรณพ นักพัฒนาการกีฬา ชำนาญการพิเศษ
181 ศุนิสา ดาราเรือง
182 ศุนิสา ดาราเรือง
183 เริ่ม มณีธรรม ข้าราชการบำนาญ
184 สุพจน์ ปราณี -
185 ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
186 ขันธ์ สกุลสีมา -
187 ปริญญา ถวัลย์อรรณพ นักพัฒนาการกีฬา ชำนาญการพิเศษ
188 ชนะชนม์ กล้าหาญ อาจารย์
189 นันทปรีชากร คำแหง วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
190 นริศย์ สุทธิกลัด วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
191 ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ8
192 ดามพ์ สุขสุวานนท์ อาจารย์
193 วิชิต สุวรรณโนภาส รองศาสตราจารย์
194 วิชิต สุวรรณโนภาส รองศาสตราจารย์
195 ธงชาติ พู่เจริญ
196 ธนาวิชญ์ โถสกุล -
197 พงษ์พันธ์ สุนทรสิต
198 อำนวย จันทมนตรี รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(สโมสรกีฬา)
199 อำนวย จันทมนตรี รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(สโมสรกีฬา)
200 เอกวิทย์ แสวงผล อาจารย์
201 อำนวย บุญเส็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
202 สถาพร พานิช หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
203 สถาพร พานิช หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
204 ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ8
205 สุริยา ประดิษฐ์สถาพร ผู้ช่วยอธิการบดี
206 สุริยา ประดิษฐ์สถาพร ผู้ช่วยอธิการบดี
207 บุญเลิศ เจริญวงศ์ วิทยากรฝึกอบรมฟุตซอล
208 อรุณ ตุลย์วัฒนางกูร -
209 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
210 ประภาส บุญสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
211 ปภาวิน อัตถศิลปกิจ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล
212 อำนาจ สินศุภโชค
213 สมเจตน์ สุขดี -
214 แวน วัณณะพันธุ์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล
215 ตุลชศิษฏ์ บุณโยดม นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ
216 ชูชีพ คงมีชนม์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
217 เกษม ทองสมุทร นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
218 ศักดิ์ อินพิรุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์
219 นันท์ทัชพร หมื่นสุขภูรินท์ ผู้ฝึกสอนแอโรบิคด๊านซ์
220 ไวพจน์ จันทร์เสม อาจารย์
221 มงคลชัย เพชรศรี นักวิชากรศูนย์เยาวชน(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)ปฏิบัติการ
222 มงคล หมั่นดี ครูชำนาญการพิเศษ
223 วรวรรธน์ ธนพรธัญทิพย์ รองผู้อำนวยการ
224 นันท์ทัชพร หมื่นสุขภูรินท์ ผู้ฝึกสอนแอโรบิคด๊านซ์
225 สวัสดิ์ แสงภักดี ประจำแผนกช่างโยธา กศน.กองบิน๒ กบร.กร
226 ชนะ ทองเพิ่ม
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 0 คน
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 0 คน