ชื่อ : นายมงคล หมั่นดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : - - หมู่ : - ซอย : - ตำบล : บางคนที จังหวัด : สมุทรสงคราม
ไปรษณีย์ : - เบอร์โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

  • [2527] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พลศึกษา สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

  • [2530] : ตำแหน่ง : อาจารย์ 1 หน่วยงาน : ร.ร.เทพสุวรรณชาญวิทยา
  • [2555] : ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน : ร.รเทพสุวรรณชาญวิทยา

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร