ชื่อ : ณรงค์ วิชัยรัตน์
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : - - หมู่ : - ซอย : - ตำบล : หนองไม้แดง จังหวัด : ชลบุรี
ไปรษณีย์ : - เบอร์โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

  • [2528] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สุขศึกษา สถาบัน : มศว.พลศึกษา
  • [2548] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารการศึกษา สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

  • [2536] : ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาความประพฤติ จ.ชลบุรี
  • [2545] : ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายแผน หน่วยงาน : ศูนย์พลศึกษาและกีฬา จ.ชลบุรี
  • [2548] : ตำแหน่ง : อาจารย์ หน่วยงาน : ศูนย์พลศึกษาและกีฬา จ.ชลบุรี

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร