ชื่อ : นายอรุณ ตุลย์วัฒนางกูร
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย - หมู่ : - ซอย : - ตำบล : ลาดยาว จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ : - เบอร์โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

  • [2537] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พลศึกษา สถาบัน : ราชภัฏจันทรเกษม
  • [2552] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารจัดการการกีฬา สถาบัน : ราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติการทำงาน

  • [2554] : ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  • [2556] : ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร