หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (ระดับพื้นฐาน)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ธันวาคม 2564 25 มกราคม 2565 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 03 กุมภาพันธ์ 2565 07 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม *** รับสมัครจำนวน 40 คน*** คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม 1. เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม 3. เป็นผู้ที่มีแผนในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4. เป็นผู้ที่สามารถลงประวัติประสบการณ์การทำงานในระบบ IPESHD หลังจากผ่านการอบรมได้ 5. เป็นผู้ที่ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษาในโอกาสต่อไปได้ หมายเหตุ : 1. ฟรีค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม มีที่พักให้ฟรี 2. เตรียมหน้ากากของตนเองเพื่อสวมใส่ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 3. เตรียมแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำของตนเอง เพื่อใช้เติมน้ำดื่มของตนเอง 4. เตรียมหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ครบ 2 เข็ม แสดงต่อเจ้าหน้าที่ 5. ผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครอบรมผ่านระบบ IPESHD เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม (ดูข้อความตอบกลับการอนุมัติสิทธิ์เข้าอบรมทางเจ้าหน้าที่ผ่านทางกล่องจดหมาย ทางระบบ IPESHD) ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านทาง line group ส่งให้ทางกล่องข้อความ หากมีปัญหาติดขัดสามารถติดต่อ INBOX เจ้าหน้าที่ผ่านทางหน้าเพจ facebook : coach dpe หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 0-2214-1737 6. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. และยื่นใบสมัคร (ปริ๊นจากระบบด้วยตัวท่านเอง) + สำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย วุฒิบัตรที่จะได้รับ 1. หากผ่านเกณฑ์การประเมินการอบรมวันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมการอบรม ฉบับภาษาไทย ในเบื้องต้น 2. เมื่อท่านฝึกประสบการณ์ตามจำนวนชั่วโมงที่วิทยากรกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม ฉบับภาษาอังกฤษ ขั้นสุดท้าย
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อรุณ ตุลย์วัฒนางกูร -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 41 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 33 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม