ชื่อ : ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : กรมพลศึกษา 154 หมู่ : - ซอย : - ตำบล : วังใหม่ อำเภอ : ปทุมวัน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ : 10330 เบอร์โทรศัพท์ : 089-9222064

ประวัติการศึกษา

  • [2538] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : พลศึกษา สถาบัน : ม.บูรพา

ประวัติการทำงาน

  • [2538] : ตำแหน่ง : ครู หน่วยงาน : โรงเรียนกีฬาจ.สุพรรณบุรี

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร