ชื่อ : นายขจรศักดิ์ มานะพรชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1/52 หมู่ : 4 ซอย : - ตำบล : รั้วใหญ่ อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด : สุพรรณบุรี
ไปรษณีย์ : 72000 เบอร์โทรศัพท์ : 035545663 โทรสาร : 035545663

ประวัติการศึกษา

 • [2538] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พลศึกษา สถาบัน : สถาบันราฎภัฏสวนดุสิต
 • [2558] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การบริหารการศึกษา สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการทำงาน

 • [2556] : ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงาน : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 • [2556] : ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ หน่วยงาน : รร.กฬ.จังหวัดสุพรรณบุรี
 • [2558] : ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

หัวข้อที่บรรยาย

 • หัวข้อ : ทบบาทของการเป็นผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
 • หัวข้อ : โภชนาการกับกีฬาวอลเลย์บอล
 • หัวข้อ : การบาดเจ็บทางการกีฬา
 • หัวข้อ : จิตวิทยาการกีฬา
 • หัวข้อ : วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้อง
 • หัวข้อ : การบริหารทีมช่วงการแข่งขัน
 • หัวข้อ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร