ชื่อ : นายจบ ยกขุน
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : - - หมู่ : - ซอย : - ตำบล : ในเมือง ไปรษณีย์ : - เบอร์โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร