หลักสูตร : อบรมผู้ตัดสินกีฬากรีฑาขั้นพื้นฐาน (ระดับ1)
สถานะ กำลังเปิดรับสมัคร สมัครสมาชิก
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา กรีฑา รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 สถานะ กำลังเปิดรับสมัคร
สถานที่ ณ ห้องประชุมสมพงษ์ชาตะวิถี มหวิทยาลัยการกีฬแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
วันที่เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2564 08 มีนาคม 2564 สามารถลงทะเบียนได้
วันที่ฝึกอบรม 08 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 อีก (6) วัน
รายละเอียดการฝึกอบรม รับจำนวน 45 คน - คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอยปลายหรือเทียบเท่า 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ 4. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นกีฬาหรือการตัดสินกีฬาในชนิดกีฬานั้น ๆ 5. เป็นผู้ที่สามารถลงประวัติประสบการณ์การทำงานในระบบ IPESHD หลังจากผ่านการฝึกอบรมไปแล้วได้ ***เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอพิจารณาผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น หมายเหตุ : 1. ฟรีค่าลทะเบียน ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2. ต้องเตรียมหน้ากากของตนเองเพื่อสวมใส่ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องสมัครการอบรมผ่านระบบ ipeshd และได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม 4. ต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 02-2144914, 084-0727161 5. วันแรกของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น. และ *แนบสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย **เอกสารรับรองเพื่อยืนยันว่าท่านทำงานหรืออยู่ในพื้นที่ (ผู้ที่ไปลงทะเบียนหน้างานไม่ทันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม)
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
2 จบ ยกขุน -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 ตารางอบรม 0.56 kb
2 โครงการอบรมฯ 1.92 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 7 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 0 คน