ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : คณะศิลปศาสตร์ - หมู่ : - ซอย : - ตำบล : คอหงส์ อำเภอ : หาดใหญ่ จังหวัด : สงขลา
ไปรษณีย์ : 90110 เบอร์โทรศัพท์ : 074-286729 โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร