ชื่อ : นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : วิทยากร
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : - - หมู่ : - ซอย : - ตำบล : บ้านนา จังหวัด : นครนายก
ไปรษณีย์ : - เบอร์โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

  • [2518] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี(กศ.บ) สาขา : ภาษาและวรรณคดีไทย สถาบัน : มศว.บางเขน
  • [2523] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การสอนภาษาไทย สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • [2511-2522] : ตำแหน่ง : ครู หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก
  • [2523-2551] : ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร