ชื่อ : พันจ่าเอกสวัสดิ์ แสงภักดี
ตำแหน่ง : พันจ่าช่างกล
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : ธนิดา 91/61 หมู่ : 6 ซอย : - ตำบล : สัตหีบ อำเภอ : สัตหีบ จังหวัด : ชลบุรี
ไปรษณีย์ : 20180 เบอร์โทรศัพท์ : 089-8704973 โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

 • [2542] : วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์บัณฑิต สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • [2558] : ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ นักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 - 29 พฤศจิกายน 2558 หน่วยงาน : กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
 • [2557] : ตำแหน่ง : วิทยากรกีฬาเซปักตะกร้อ (ขั้นพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2557 หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • [2560] : ตำแหน่ง : วิทยากรฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ ของกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 หน่วยงาน : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 • [2560] : ตำแหน่ง : วิทยากรฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ ของกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2559 หน่วยงาน : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 • [2547] : ตำแหน่ง : พันจ่าช่างกล หน่วยงาน : รล.พุทธยอดฟ้าฯ
 • [2534] : ตำแหน่ง : ช่างกลเรือ หน่วยงาน : รล.ลิ่วลม(กฟก.1)
 • [2557] : ตำแหน่ง : วิทยากรผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ (ขั้นพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 หน่วยงาน : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 • [2557] : ตำแหน่ง : วิทยากรผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ (ขั้นก้าวหน้า) ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557 หน่วยงาน : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี(โรงแรมนภาลัย)
 • [2557] : ตำแหน่ง : วิทยากรผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ (ขั้นพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2558 หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • [2556] : ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "เมืองแพร่เกมส์" หน่วยงาน : จังหวัดแพร่
 • [2558] : ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "เชียงรายเกมส์" หน่วยงาน : จังหวัดเชียงราย
 • [2552] : ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เวียงจันทร์เกมส์)ซีเกมส์ 2552 - 2558 หน่วยงาน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • [2558] : ตำแหน่ง : วิทยากรผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ (ขั้นก้าวหน้า) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 หน่วยงาน : โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
 • [2560] : ตำแหน่ง : วิทยากรฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ ของกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2559 หน่วยงาน : โรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 • [2557] : ตำแหน่ง : วิทยากรผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ จังหวัดนราธิวาส หน่วยงาน : โรงเรียนตันหยง
 • [2555] : ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "อุบลราชธานีเกมส์" หน่วยงาน : จังหวัดอุบลราชธานี
 • [2557] : ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "เมืองมะขามหวานเกมส์" หน่วยงาน : จังหวัดเพชรบูรณ์
 • [2558] : ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2558 หน่วยงาน : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • [2558] : ตำแหน่ง : วิทยากรผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ (ขั้นพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558 หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวข้อที่บรรยาย

 • หัวข้อ : คุณสมบัติ และจรรยาบรรณผู้ตัดสิน
 • หัวข้อ : กติกาเซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร