ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวรชัยยศ มงคลเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลศึกษา
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - หมู่ : - ซอย : - ตำบล : ทัพหลวง จังหวัด : นครปฐม
ไปรษณีย์ : - เบอร์โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

  • [2518] : วุฒิการศึกษา : กศบ.พลศึกษา สาขา : พลศึกษา สถาบัน : มศว.พลศึกษา
  • [2541] : วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบันฑิต สาขา : บริหารการศึกษา สถาบัน : มรภ.วไลยอลงกรณ์

ประวัติการทำงาน

  • [2525] : ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
  • [2547] : ตำแหน่ง : อาจารย์ หน่วยงาน : มรภ.วไลยอลงกรณ์

หัวข้อที่บรรยาย

  • หัวข้อ : พื้นฐานมวยไทยขั้นก้าวหน้า
  • หัวข้อ : แนวทางการตัดสินมวยไทยสมัครเล่นและอาชีพ
  • หัวข้อ : แนวปฏิบัติงานการตัดสินในสภามวยไทยโลก

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร