ชื่อ : นายวสันต์ พุ่มไม้
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : - - หมู่ : - ซอย : - ตำบล : ศาลาธรรมสพน์ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ : - เบอร์โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

  • [2537] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : นิเทศศาสตร์ สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชฎัภสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

  • [2555] : ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน หน่วยงาน : สโมสรฟุตบอลหัวหินซิตี้
  • [2556] : ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน หน่วยงาน : สโมสร jw รังสิต

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร