• 1540117591506.jpg

 • 1540118580141.jpg

 • 1540118317849.jpg

 • 1540118807646.jpg

 • 1540118772350.jpg

 • 1540118791287.jpg

 • 1540118711776.jpg

 • 1540119060699.jpg

 • 1540119062962.jpg

 • 1540119179792.jpg

 • 1540119184766.jpg

 • 1540119208106.jpg

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนกรีฑาคนตาบอด ให้กับครูและบุคลากร ภายในโรงเรียนกาศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ