กรรมการตัดสินกีฬาต้านยาเสพติดตำบลดงแดง "ดงแดงคัพ"ครั้งที่ ๑๕

เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนภายในตำบลดงแดง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "ดงแดงคัพ" ครั้งที่ ๑๕ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ.สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลดงแดงและสนามกีฬาบ้นเขวา หมู่ที่ ๓,๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน รู้จักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิต สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เกิดความรักสามัคคีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนสังคมต่อไป
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ