กรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอลประเพณี จตุรพักตรพิมานคัพ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี จตุรพักตรพิมานคัพ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน รู้จักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิต สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เกิดความรักสามัคคีความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ชุมชน สังคม เสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอลของอำเภอจตุรพักตรพิมานให้สูงขึ้นในระดับต่อไป
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ