กรรมการตัดสินกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗"เมืองร้อยเอ็ดเกมส์"

ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเกียติจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗"เมืองร้อยเอ็ดเกมส์"โดยกำหนดให้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๙-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตองและกีฬาสาธิตประกอบด้วย วิ่งรอบบึงพลาญชัย มวยน้ำบึงพลาญชัยและการแข่งขันเรือคา ยัค ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ