กรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล จตุรพักตรพิมานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จตุรพักตรพิมานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ.สนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (แข่งขันเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน รู้จักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิต สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เกิดความรักสามัคคีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชน สังคม เสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลเพื่อพัฒนาในระดับต่อไป
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ