ชื่อ : นายสมชาย แก้วนวล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ตำบล : ดินแดง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ : 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 086-8888191

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร