ชื่อ : นายพลากร นัคราบัณฑิต
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ : - ซอย : - ตำบล : เขารูปช้าง จังหวัด : สงขลา
ไปรษณีย์ : 90000 เบอร์โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร