สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาคนพิการ

อบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาคนพิการ ประจำปี 2552 โดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ