การอบรมกติกา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล และผู้ตัดสินฟุตบอล โครงการแผนพัมนากีใาอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ