อบรมคอมพิวเตอร์Microsoft Office 2010

กรมพลศึกษาร่วมกับสถาบัน DS Johnson Development.อบรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม สำนักงาน.Microsoft Office 2010
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ