อบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก

กรมพลศึกษา.เปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ