ลดเรียน เพื่มรู้

ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนกุยบุรีวืทยา ในกิจกรรมลดเรียน เพิ่มรู้, ชุมนุม
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ