สอนนักเรียนในระดับชั้นม.ต้น และม.ปลาย และฝึกซ้อมนักกีฬาของโรงเรียน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ