ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายจุดหมาย อารมณ์สวะ
2 นายนิติพงษ์ น้ำในเมือง
3 ร้อยตำรวจโทบุญสิน เศรษฐาวงษ์
4 นายชวานนท์ บุญศักดิ์เลิศ
5 นายศรายุทธ แวงวรรณ
6 นายวัชรพล กลางราช
7 นายวรเชษฐ์ วังพิกุล
8 นายธีรเมธ แคล่วคล่อง
9 นายทองสุข บุตรแสน
10 นายชนะเมธ ชิณโสม
11 นางสาวสมิตา ธีระวิทยาภรณ์
12 นายเสือ ตุลากัลย์
13 นายอมรเทพ วิชาชัย
14 นายสมจิต ประภาเวสัง
15 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองแสง
16 เกรียงไกร ขันธวิชัย
17 นายชนาวุธ สระคูพันธุ์
18 นายสุรศักดิ์ เสริมแสง
19 นายจักรพงษ์ แก้วใส
20 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีม่วง
21 นางสาวศิริพร คำเพราะ
22 นางสาวฝันดี ศรีมันตะ
23 ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง
24 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณภา แสงภักดี
25 นางสาวรวีวรรณ ไตรยพันธ์
26 นายอรรถวิทย์ สินธุสนธิ์
27 นายอภัย สุทธิประภา
28 นายกฤษดา ประดับคำ
29 นายเจษฏาพร พูลลาภ
30 นายบุญยิ่ง พิบุตร
31 นายสุรกานต์ จันทรนุช
32 จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ ศักดิ์พงษ์
33 นายวรวุฒิ สุขแสน
34 นายรัฐธรรมนูญ เพียเพ็ง
35 นายเลิศชาย แนวสูนย์
36 นายพิสิษฐ์ พรมอารักษ์
37 นายจิรวัฒน์ เย็นใส
38 นายณัฐรณ พลหนองหลวง
39 นายภูวเดช วรโภชน์
40 นายพิเทพ สุทธิประภา
41 นายนราธิป สารศิริ
42 นายปัณณวัฒน์ นราศรี
43 นายวัฒนพงษ์ คำผาลา
44 นายสิทธิชัย ผ่ายเพีย
45 นางสาวสุดารัตน์ คชาชัด
46 นายปริศรัถ บุ้งทอง
47 นายเติมพงศ์ วรชิน