ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายจุดหมาย อารมณ์สวะ
2 นายนิติพงษ์ น้ำในเมือง
3 ร้อยตำรวจโทบุญสิน เศรษฐาวงษ์
4 นายชวานนท์ บุญศักดิ์เลิศ
5 นายศรายุทธ แวงวรรณ
6 นายวรเชษฐ์ วังพิกุล
7 นายธีรเมธ แคล่วคล่อง
8 นายทองสุข บุตรแสน
9 นายชนะเมธ ชิณโสม
10 สมิตา ธีระวิทยาภรณ์
11 นายเสือ ตุลากัลย์
12 นายอมรเทพ วิชาชัย
13 นายสมจิต ประภาเวสัง
14 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองแสง
15 เกรียงไกร ขันธวิชัย
16 นายชนาวุธ สระคูพันธุ์
17 นายสุรศักดิ์ เสริมแสง
18 นายจักรพงษ์ แก้วใส
19 ศิริลักษณ์ ศรีม่วง
20 ศิริพร คำเพราะ
21 ฝันดี ศรีมันตะ
22 พนาดร บัวหลวง
23 วรรณภา แสงภักดี
24 รวีวรรณ ไตรยพันธ์
25 นายอรรถวิทย์ สินธุสนธิ์
26 นายอภัย สุทธิประภา
27 นายกฤษดา ประดับคำ
28 นายเจษฏาพร พูลลาภ
29 นายสุรกานต์ จันทรนุช
30 พงษ์ศักดิ์ ศักดิ์พงษ์
31 นายวรวุฒิ สุขแสน
32 นายรัฐธรรมนูญ เพียเพ็ง
33 นายเลิศชาย แนวสูนย์
34 นายพิสิษฐ์ พรมอารักษ์
35 นายจิรวัฒน์ เย็นใส
36 นายณัฐรณ พลหนองหลวง
37 นายภูวเดช วรโภชน์
38 นายพิเทพ สุทธิประภา
39 นายนราธิป สารศิริ
40 นายปัณณวัฒน์ นราศรี
41 นายวัฒนพงษ์ คำผาลา
42 นายสิทธิชัย ผ่ายเพีย
43 สุดารัตน์ คชาชัด
44 นายปริศรัถ บุ้งทอง
45 นายเติมพงศ์ วรชิน