ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวอารีย์ รัตนจันทร์
2 นายณัฎฐสรรค์ ธนอัญญาพร
3 นายบุณรัต ทองสัมฤทธิ์
4 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
5 นายณรงศักดิ์ เส็นจิต
6 นายสมภพ ประสมศรี
7 นายประหยัด สุนทรชื่น
8 นายเฉลิมชัย มีเปี่ยมสมบูรณ์
9 นายปัญญา ประดับพร
10 นายทินภัทร จงจิตร
11 นายวโรดม พันเลิศ
12 นายวินัย อินทะสร้อย
13 นายอรรถพงศ์ อ้วนล่ำ
14 นายลัทธพล พันธ์ดูดี
15 นายอนัน โลทิม
16 นายสุรพล ถาพิกุล
17 นายสุเมธ ทวีเกษมสิริ
18 นายทวีทรัพย์ สายบุญเกิด
19 นายชัยวัฒน์ เพชรแก้ว
20 นายดำรงค์ บุญแช่ม
21 นายราเชนทร์ กลั่นบุศย์
22 โยทะกา ประจวบสุข
23 นายพัสกร แก้วสีแดง
24 นายนายสุชีพ สมบุญมี
25 บุญชัย ฉิมแก้ว (ร.น.)
26 นายบรรหาญ กุณะวงษ์
27 นายอับดุลเลาะฮ์ ปะดุกา
28 นายสุธรรม พุทธีพจนารถ
29 นางสาวพิทยาพร อินต๊ะเครือ
30 นายสมภพ โคตะรุโพธิ์
31 นายสมพร อ่วมนิล
32 นายศุภัช โพธิ์ศรีทอง
33 นายประจักษ์ สระแก้ว
34 นายสมอาจ คงวัน
35 นายประสาน สุคนธมณี
36 นายศราวุธ กาญจนวาทิต
37 นางสาวเพ็ญนภา บุญมา
38 นายทวีวุฒิ นามการ