ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมอบรม

# ชื่อ - นามสกุล
1 นายภณ วงศ์ธรรมะ
2 นายขวัญชัย ลาโคตร
3 นางสาวเมจิรา แสนโสม
4 นางสาวนลินี จักสาร
5 นายนันทวัฒน์ เมนะสินธุ์
6 นายพิพัฒน์พงษ์ ศรีนวล
7 นางวัณณา พัดเกาะ
8 นายยุทธชัย พลสมบัติ
9 นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์
10 นายอนุยุต ภรณ์ใจกล้า
11 นายธนะพล เชิดนอก
12 นางวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ
13 นางวนิดา ธาตุประกอบ
14 นายแหลมทอง บุษย์ศรี
15 นายมนัส ยืนยง
16 นายปรีชา ช่างหล่อ
17 นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง
18 นายชนะ แสงจันทร์งาม
19 นายปฏิยุทธ์ สีราชระคานนท์
20 นายธนายุทธ เสียบไธสงค์
21 อำพรรณ สมดี
22 จ่าอากาศเอกวิชัย คิดถูก
23 นายวิชิต จันทร
24 นางวรรณภา ทราบรัมย์
25 นางปรัชรีญา สิทธิไชย
26 นายประชา ทุ่นใจ
27 นางสาวกิติยา ไชยบูรณ์
28 นายชิดพงษ์ ปัญจภักดี
29 นางอัมภา สุดยิ่ง
30 นางสาวกนกวรรณ เปลี่ยวกระโทก
31 นางนพมาศ บูรณาธรรมากิจ
32 นางสาวพัฒนาพร เปลื้องกระโทก
33 นางสาวเอมอร นิมมานโศภณ
34 นางสาวพูลทรัพย์ รอดสำอางค์
35 นางสวรรยา ฉ่ำสันเทียะ
36 นางสาวมณี โนนศรีชัย
37 นางตวงพร นามลิวัน
38 นางสาวประนอม ทองมา
39 นางรมิดา จงหมื่นไวย์
40 นายกุณช์ กุลศิริ
41 นางสุนีย์จิตร พูลจำปา
42 นางสาวชญานุช ศรีประเสริฐ
43 นางนุสรา กิจหนองสรวง
44 นางสาวลำพรรณ ศรีสุข
45 นางเต็มดวง สารพันธ์
46 นางสาวเขมณัฏฐ์ กอสมานชัยกิจ
47 นายนารากร หวังบุญกลาง
48 นายอุทิตย์ พุทธมาตย์
49 นางขวัญเรือน พุ่มจอหอ
50 นายธนะ สายศรีบัณฑิต
51 นางทุเรียน มุ่งเกมกลาง
52 นางบุษบา พงษ์เกตุ
53 นางสุชญา ทนสันเทียะ
54 นางสาวณัฐรินีย์ จันทร์แจ่ม
55 นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์
56 นายศุภกฤต พัฒนกุล
57 นางสาวภูชิชตา แตงพลับ
58 นายอำนาจ ปัจจัยตา
59 นางภัณฑิรา นาคชลธี
60 ร้อยตำรวจตรียุทธการ บุหรัน
61 นางรวีวรรณ ศรีประดู่
62 จักรกฤษณ์ บัวคำ
63 จงรัก ชอบสระกลาง
64 นางปัณณิตา กล้าหาญ
65 นายณัฏฐภัฒน์ สงวนรัมย์
66 นางอรอุมา เลี้ยงวงษ์
67 นางสาวอรอุมา โคตรศรี
68 นายณรงค์ โสงขุนทด
69 นางสนั่น เนียนไธสง
70 นางรมิดา เรืองปานทราสกุล
71 นายชนะวีร์ ดารา
72 นางสาวเขมณภัทร สักสันเทียะ
73 นางสาวชริตา กาญจนขจรศักดิ์
74 นายศราวุฒิ จันทร์ทอง
75 นางสาวภาณี อิ่มหาร
76 นางรัฐพร เอี่ยมสอาด
77 นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์
78 นางชวัลณา โสภากุล
79 นางปัฐน์ธินันต์ ศรีพล
80 นางสาวพจนา สียางนอก
81 นายธีระกุล นนกระโทก
82 นางสยุมพร แก้วสูงเนิน
83 นายสุรเชษฐ สารสุข
84 นายศราวุฒิ สันฉิมพลี
85 นายวิริยะชัย นิคมไชยกุล
86 นางสาวพัชรีวรรณ คุ้มบัว
87 นางสำราญ สว่างศรี
88 นายสิทธิชัย ปรีดาศักดิ์
89 นางบุปผา แบ่งสันเทียะ
90 นางทองม้วน ตุ้มสันเทียะ
91 นายศุภกร ตั้งจำปา
92 นายฤทธิชัย เกลี้ยงกลางดอน
93 นางสาวอำภา บุตรเงิน
94 นางสาวธัญญพัทธ์ คำดี
95 นายวีระยุทธ ทองมา
96 นายบุญธวัช พาขุนทด
97 นางประทุม เหิมขุนทด
98 นางพัสลี โพยนอก
99 นางสาวกรรณิการ์ ทองนอก
100 นายสุพจน์ นาสะกาด
101 นายสมมาตย์ แกล้วกล้า
102 นายอัมพัน ชัยฤทธิ์
103 นางสาวอรรถจินดา โพธิสัตย์
104 นางกาญจนา เหล่าสัมฤทธิ์
105 นางจำเนียร การปลูก
106 นางสาวพิมพิ์พิสุทธิ์ดรณิ์ ตันชนะศักดิ์
107 นางสาวทองเพียร แตงอยู่
108 นางวิภาดา นนกระโทก
109 นางสาววัชรี วัชรปาณ
110 สุนทร เหมรัตนมนตรี
111 ยงยุทธ์ สมานจิต
112 นายจิตรกร เด่นกลาง
113 นายสมศักดิ์ วิเศษ
114 นายกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร
115 นางรชยา พจนจินดา-กอร์ตาซา
116 นางฐิติรัตน์ ศาสตรา
117 นางสาววัชราภรณ์ ถิ่นเกษม
118 นางสาวกัญญณัช ขันนาค
119 นายคงเดช เนตรพล
120 นายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลาง
121 นายปวริศร์ บุบผามาลา
122 นางภิรมย์จิต ฉิมโห้
123 นายณัฐพงค์ ชัยพบ
124 นางสาวสุพรรณี ธิถา
125 นางนัดดา สายธนู
126 นางณัฐกฤตา เสยกระโทก
127 นางสาวพินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์
128 นายวิจิตร ลายรัตน์